Prawo zamówień publicznych

Radca prawny Paweł Kuciapski posada bogate doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawcy jak i zamawiającego, w szczególności na etapie składania ofert przez wykonawców, wyboru, odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania przez zamawiającego, a także podczas zawierania i realizacji umów.

Radca prawny Paweł Kuciapski odnosi niejednokrotne sukcesy występując przed Krajową Izbą Odwoławczą jako pełnomocnik odwołującego się podmiotu (oferenta) od zaskarżonej czynności podjętej przez zamawiającego.