Prawo procesowe (sprawy sądowe), arbitraż gospodarczy oraz rozwiązywanie sporów pozasądowo (w sposób polubowny poprzez mediacje i negocjacje)

Radca prawny Paweł Kuciapski specjalizuje się w reprezentowaniu swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej, w tym Krajową Izbą Odwoławczą (rozstrzygającą sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych). Powyższe usługi Kancelaria świadczy na terenie całego kraju.

Szeroki i zróżnicowany zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów Kancelarii wiąże się z koniecznością prowadzenia przez Kancelarię procesów sądowych o niezwykle zróżnicowanych roszczeniach i żądaniach oraz wysokim stopniu trudności.

Wspierając Klientów Kancelarii w prowadzeniu i rozwoju ich biznesu, wszelkie spory w pierwszej kolejności staramy się rozwiązywać w sposób pozasądowy (w drodze mediacji i negocjacji), dążąc do optymalizacji czasu i kosztów naszych klientów.